Self-Determination ชีวิตเราลิขิตเอง 

Self-Determination ชีวิตเราลิขิตเอง 

21 มีนาคม 2021 0 By admin admin

Self-Determination ชีวิตเราลิขิตเอง 

หลายคนอาจเคยรู้สึกว่า ชีวิตของตนนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครูอาจารย์ หรือแม้แต่หัวหน้า ทำให้บางครั้งเรารู้สึกว่าชีวิตของเราทำไมเราจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองในการทำอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะในสังคมไทยที่เป็นสังคมอาวุโสผู้เล็กต้องเคารพและเชื่อฟังผู้น้อยทำให้มีการออกคำสั่งจนบางครั้งผู้น้อยนั้นรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถลิขิตชีวิตของตนเองได้เลย

มันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยหลายๆ คนนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Self-Determination หรือการกำหนดตนเอง ข้อเสียคือบุคคลในสังคมที่ออกมานั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ได้แตกต่างกันเท่าที่ควรเนื่องจากได้รับการบวชเพราะสิ่งต่างๆมาในแบบเดียวกันโดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถกำหนดได้เอง Self-Determination คือการที่บุคคลนั้นมีอิสระและสิทธิที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆ ในชีวิตของตนเอง

ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจก็ตาม ในแง่ของจิตวิทยาแล้วคนที่สามารถลิขิตชีวิตของตนเองได้นั้นมีแนวโน้มที่จะมีความสุขและมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตหรือทำสิ่งต่างๆ มากกว่าบุคคลที่ไม่สามารถลิขิตชีวิตของตนเองได้ จึงได้มีการหันมารณรงค์เรื่องสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตและลิขิตชีวิตของตนเองตั้งแต่ในศตวรรษที่ 18 ส่วนในประเทศไทยนั้นการเรียกร้องดังกล่าวยังมีให้เห็นไม่มากเท่าที่ควร

Self-Determination จะแบ่งออกเป็น สิทธิภายนอกและภายใน สิทธิภายในนั้นจะประกอบไปด้วยด้านการเมืองซึ่งประชาชนจะสามารถกำหนดอนาคตทางการเมืองได้ด้วยรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าๆ กันอยากมีอิสระและเสรี ต่อมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ที่บุคคลนั้นจะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจในที่อยู่อาศัยของพวกเขาหรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

สำหรับในยุคปัจจุบันแล้วด้านนี้จะหมายถึง สิทธิเราจะเลือกทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินในการดำรงชีพ ต่อมาคือด้านสังคมโดยเรานั้นจะต้องมีสิทธิในการเลือกว่าจะอาศัยอยู่ในสังคมแบบไหนและสามารถกำหนดระบบและความยุติธรรมได้ สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ

และสุดท้ายคือ ด้านวัฒนธรรม หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ บุคคลจะมีสิทธิ์ในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมหรือไม่ก็ได้ หรือจะเป็นในแง่ของการใช้และการพัฒนาวัฒนธรรมก็ได้เช่นกัน ส่วนภายนอกนั้นจะเกิดขึ้นในกรณีที่บุคคลไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือกำหนดอนาคตของตนเองจากองค์ประกอบภายในทั้งหมดได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างรุนแรงและมีการต่อต้าน ในกรณีของสังคมใหญ่นั้นอาจหมายถึงการเรียกร้องสิทธิหรือการยึดครองแบบผิดกฎหมาย แต่สำหรับในตัวบุคคลและครอบครัวเล็กๆ นั้นอาจหมายถึงการที่บุตรหลานมีอาการดื้อรั้นหรือต่อต้านนั่นเอง